جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد. فهرست مطالب مقدمه 1 طرح مسئله پژوهش 2 سؤال و فرضیه اصلی 3 مفاهیم وتعاریف 3 روش پژوهش و تحقیق 5 سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود 5 سازمجنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)|32011831|kin|جنبش دانشجویی,پروژه جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76,1357)
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)را مشاهده می نمایید .این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح مسئله پژوهش 2
سؤال و فرضیه اصلی 3
مفاهیم وتعاریف 3
روش پژوهش و تحقیق 5
سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود 5
سازماندهی پژوهش 9
فصل اول (چارچوب مفهومی)
جنبش های اجتماعی، اصول و کارکردها 14
طبقه بندی جنبشهای اجتماعی 18
چارچوب مفهومی 20
پی نوشت های فصل اول 31
فصل دوم
سیر و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران 34
1- جنبش دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی ایران 34
جنبش دانشجویی قبل از تأسیس دانشگاه تهران 34
جنبش دانشجویی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی: 37
الف) دوره تأسیس دانشگاه تهران تا سقوط رضا شاه 38
ب) دوره سالهای 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 41
پ) دوره پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا 1340 46
ت) دوره سالهای آغازین دهه 1340 تا اوایل دهه 1350 49
ث) دوره سالهای 1350 تا پیروزی انقلاب اسلامی 51
2- جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی تا سال 1376 53
الف) جنبش دانشجویی در مقطع 59-1357 54
ب) جنبش دانشجویی در مقطع 62-1359 (انقلاب فرهنگی) 64
پ) جنبش دانشجویی در مقطع 68-1362 67
ت) جنبش دانشجویی در مقطع 76-1368 72
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) 79
جامعه اسلامی دانشجویان 83
انجمن های اسلامی دانشجویی 85
بسیج دانشجویی 86
جریانها و نیروهای سیاسی سالهای 76-1357 88
روشنفکران 88
روحانیون 90
جناحها و نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی تا1376: 91
جناح چپ سنتی 93
جناح راست سنتی 94
جناح راست مدرن 95
جناح راست سنتی افراطی (رسا) 95
جناح چپ مدرن 96
جناح روشنفکر تلفیقی 97
پی نوشت های فصل دوم 99
فصل سوم
نسبت و ارتباط نیروهای سیاسی با جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357
1- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 59-1357 و ارتباط آنها باجنبش دانشجویی 113
2- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 62-1359 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی 117
3- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 68-1362 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی 120
4- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای 76-1368 و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی 123
پی نوشت های فصل سوم 126
نتیجه گیری 128
کتابنامه 132
منابع فارسی 133
الف) کتابها 133
ب) مقاله ها 137
پ) کتابچه ها، جزوات و بولتن های تشکلهای دانشجویی 138
ت) روزنامه ها و نشریات 138
منابع انگلیسی 139
چکیده:
هدف ار پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع 76-1357 است.
این پژوهش با بهره گیری از مباحث نظری و کاربست آن در مطالعه مقاطعی از تاریخ ایران، درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در مقطع 76-1357 وجود داشت؟
در پاسخ به سوال فوق سه دیدگاه به شرح زیر مطرح می شود:
1- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 مستقل از تأثیر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه عمل می کرد.
2- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 تحت تأثیر نیروهای خارج از دانشگاه و دنباله رو آنها بود.
3- جنبش دانشجویی در سالهای 76-1357 هم بر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه تأثیر گذاشت و هم از آنها تأثیر پذیرفت (تاثیر متقابل).
نگارنده دیدگاه دوم را به عنوان فرضیه پژوهش برگزیده است و بر اساس آن پس از اشاره به سیر تاریخی شکل گیری جنبش دانشجویی، سالهای 76-1357 را به چهار مقطع تقسیم نموده و سپس به نقش و تاثیر نیروهای سیاسی خارج ار دانشگاه (روشنفکران، روحانیون و جناحهای سیاسی) در سالهای 76-1357 پرداخته است.
پس از اشاره مختصر به روشنفکران و روحانیون، جناحهای سیاسی در سالهای 76-1357 را به شش دسته تقسیم می نمائیم:
چپ سنتی، راست سنتی، راست مدرن، راست سنتی افراطی، چپ مدرن و روشنفکر تلفیقی.
در نهایت به بررسی و مستند سازی فرضیه پژوهش در سالهای 76-1357 می پردازیم و اشاره خواهیم کرد که در سالهای 76-1357 جنبش دانشجویی دنباله رو نیروهای سیاسی بوده است.
دفتر تحکیم وحدت به روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (چپ سنتی و مدرن)، جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی به راست سنتی و انجمن اسلامی دانشجویی به راست، وابسته بوده اند. این تشکلها به عنوان ابزار و بازوی نیروهای سیاسی راست یا چپ در دانشگاه ها (بویژه در زمان انتخابات) عمل می کردند.
طرح مسئله پژوهش
جنبشهای اجتماعی یکی از مؤلفه های بسیار تأثیرگذار در عرصه تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع نوین به شمار می آیند. سرزمین ایران در طی صد ساله اخیر، شاهد جنبش های اجتماعی مختلفی بوده است. بخشی از این جنبش ها با توجه به خاستگاه آن و پایگاه اجتماعی اعضایش تحت عنوان جنبش های دانشجویی مورد مطالعه قرار می گیرند.
جنبش دانشجویی در ایران از ابتدای شکل گیری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی فعال و اثرگذار در فرایند سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر بوده است. از وظایف و کارکردهای اصلی جنبش دانشجویی روشنگری و افشاء است به عبارتی جنبش دانشجویی باید به مثابه سیستم هشدار دهنده برای نظامهای حاکم و گروههای مختلف جامعه عمل کند. به سیاستها و برنامه های نادرست دولت و نظامهای حاکم در جهت اصلاح آنها، انتقاد و اعتراض کند.
لیکن از آسیب های بالقوه جنبش دانشجویی احتمال وابستگی آنان به گروه ها و طیف های سیاسی خارج از دانشگاه است. این وابستگی، کارکرد انتقادی این جنبش را از بین برده و آن را به حرکتی پیرو، دنباله رو و تأیید کننده سیاستهای حاکم مبدل می سازد. البته روشن است که استقلال جنبش دانشجویی به هیچ عنوان به معنای عدم همکاری و همفکری با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه نیست. جنبش دانشجویی و تشکلهای دانشجویی از یک سو می توانند با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه و حکومت همکاری و همفکری داشته باشند و از سوی دیگر منتقد سیاستها و برنامه های آنها باشند.
بنابراین می توان گفت از وظایف و کارکردهای جنبش دانشجویی دید انتقادی داشتن نسبت به احزاب و نیروهای سیاسی است.
اما جنبش دانشجویی در ایران علیرغم داشتن نقش فعال و برجسته در برخی مناسبات اجتماعی و سیاسی، به دلایلی چون عدم استقلال مالی و سیاسی، عدم خودآگاهی، ضعف تئوریک و ضعف ایدئولوژی و ایدئولوگ از یک طرف و از سوی دیگر نیاز گروهها و نیروهای سیاسی به دانشجویان به منظور جلب آراء و حمایت مردمی (با توجه به نفوذ و تأثیر قشر دانشجو بر جامعه) در برخی از مقاطع تاریخی تحت تأثیر و دنباله رو گروههای سیاسی خارج از دانشگاه بوده است هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع 76-1357 می باشد. برای بررسی این ارتباط این سؤال مطرح می شود که:
چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع
76-1357 وجود داشت؟