تحقیق تراشكاري

دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 52 صفحه. توضیحات: به روش فرزكاري و براده برداري فرزكاري به روش هاب يكي از اين گونه ها ابزارهاي تراش هاب است، ابزاري با پيكربندي شبيه رزوة پيچ با شيارهاي فرزكاري شدة عمود بر رزوه يا روزه ها براي ايجاد لبه هاي برنتحقیق تراشكاري|35019311|kin|تراشكاري,تحقیق تراشكاري,براده برداري ,دانلود تراشكاري,دانلود تحقیق سد وزنی ,دانلود تراشكاري رشته مکانیک
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق تراشكاريرا مشاهده می نمایید .

دانلود ،در قالب word قابل ویرایش و در 52 صفحه.

توضیحات:به روش فرزكاري و براده برداري فرزكاري به روش هاب يكي از اين گونه ها ابزارهاي تراش هاب است، ابزاري با پيكربندي شبيه رزوة پيچ با شيارهاي فرزكاري شدة عمود بر رزوه يا روزه ها براي ايجاد لبه هاي برنده بر روي آن. عملكرد برش آن همچون فرزكاري پيوسته است: قطعة خام دوران مي كند و هاب، كه آن هم دوران مي كند، پهناي چرخدنده را در مي نوردد، يا در تراشكاري چرخ حلزون در جهت شعاعي يا مماسي نسبت به آن حركت مي كند. از اين رو هاب تك رزوه براي تراشكاري چرخدندة دندانه اي بايد پنجاه بار سريعتر از چرخدنده دوران كند.نمونه اي از هاب براي تراشكاري چرخدنده هاي ساده يا مارپيچ و نيز نمونة ديگري براي تراشكاري چرخ حلزون در شكلهاي 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.فرزكاري به روش ابزار شكلتراشي فلّوزابزار شكلتراشي فلّوز نوع ديگري از ابزارهاي تراش چرنده هاست. پيكربندي آن همانند چرخدنده است، معمولاً با قطر 100 تا 150 ميليمتر و قطر بيروني و دندانه هاي شيبدار تا براي لبه هاي برندة آن مجال فراهم آيد (شكل 4-3). شكل دندانه هاي آن و...