دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین

فهرست مطالب مقدمه: 1 تعریف مالیه عمومی.. 3 وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5 وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5 عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه. 6 عدم ضرورت همیشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجدانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین|40272900|kin|مالیه دیدگاه نوین,تعریف مالیه عمومی,وجوه تشابه مالیه عمومی ,مالیه خصوصی ,سیاست کسر بودجه ,جنبه هاى منفى مالیات بر مصرف
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوینرا مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب

مقدمه: 1

تعریف مالیه عمومی.. 3

وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5

وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5

عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه. 6

عدم ضرورت همیشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه. 7

تأکید بر سیاست کسر بودجه. 7

پذیرش نقش مثبت استقراض... 7

تأکید بر جنبه‌هاى منفى مالیات بر مصرف.. 8

منابع : 9


مقدمه:

یكی از مسائل بسیار مهمی كه امروزه ذهن اقتصاد دانان جهان را به خود مشغول كرده و در تمامی كشور های جهان، چه كشورهای توسعه یافته و چه كشورهای درحال توسعه موضوع روز است. بحث مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان در گسترش روز افزودن وظایف دولتها، گسترش نیازهای ملتها و منابع محدود درحال كاهش كشورها خلاصه نمود. علمی كه بتواند بین نیازهای نامحدود و منابع محدود تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید علم مالیه عمومی است.

برای شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومی بیش از هر چیز شناخت دولت و نقش دولتها لازم وضروری است آنچه واقعیات تاریخی نشان میدهد حكایت از آند ارد كه همراه با شكل گیری حكومتها و واحدهای سیاسی – اجتماعی بحث از چگونگی گذران مالی دولتها مورد توجه قرار گرفته است طبیعی است كه این رشته از فعالیتهای حكومتی ابتدا بسیار ساده بوده و بتدریج همراه با تكامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقی و عمودی نیازهای عمومی و فعالیتهای دولتی گسترش یافته است.

عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی درهر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارت اند از:

1- درجه و میزان حضور دولت در جامعه

هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گسترده تر خواهد بود.

2- درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

هر چه اقتصاد یك جامعه ای توسعه یافته تر باشد درجه پیچیدگی روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.

3- بینش و نگرش حاكم در جامعه

بینش و نگرش عقیدتی حاكم بر جامعه و یا اگر دقیق تر بگوییم، بینش و نگرش دولتمردان یك جامعه، به علت اثری كه بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها می گذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه عمومی بسیار نافذ و موثر است.

4- شرایط خاص

بافرض «ثابت بودن سایر عوامل» بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ماهیت و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین كننده ای دارد. در این ارتباط می توانیم اوضاع فوق را به دو شكل عادی و غیر عادی طبقه بندی نماییم . در یك قضاوت كلی می توان ادعا كرد كه گستره و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی بیشتر است.

با توجه به عوامل فوق مباحث عمده ای كه مالیه عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است می توان در سه مولفه در امدهای عمومی، هزینه های عمومی و كسری بود بیان نمود كه مجموعه این سه مولفه با حضور مولفه چهارمی تحت عنوان سیاستگزاری مالی تكمیل می گردد .

مالیه عمومی: بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای جمع آوری در آمدها ونحوه اداره وجوه منابع مالی است.

مالیه خصوصی: بررسی اصول قواعد وراههای كسب در آمد به منظور تامین هزینه های واحدهی بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود می باشد.

فایل ورد 11 ص