بررسی پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (نام شهر قابل تغییر)

بررسی پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (شهر قابل تغییر) زمستان 93 چکیده گسست نسل ها در واقع، دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری ، ارزشی است که در این وضعیت، نوجوانان و جوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای واببررسی پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (نام شهر قابل تغییر)|50007650|kin|شکاف نسل ها,مقاله شکاف نسل ها,گزارش شکاف نسل ها,شکاف نسل ها,دانلود علوم اجتماعی,علوم اجتماعی,مقاله علوم اجتماعی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (نام شهر قابل تغییر)را مشاهده می نمایید .

بررسی پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (شهر قابل تغییر)


زمستان 93


چکیده


گسست نسل ها در واقع، دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری ، ارزشی است که در این وضعیت، نوجوانان و جوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین بگسلند و اغلب در این راه به گردن کشی و ظغیانگری می پردازند. در این تحقیق پدیده شکاف نسلها در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس شاخص های تحقیق استفاده شده است که روایی آن توسط استاد راهنما تأیید شده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ با میزان 854/0 مورد تأیید قرار گرفت و بر این اساس به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه پرداخته می شود لذا، روش پژوهش، پیمایشی است و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي بهره گرفته شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا است و از نمونه 200 نفری جهت تحلیل استفاده شده است. نتایج تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق نشان داد، ضمن اینکه پدیده شکاف نسل در بین دانشجویان در حد بالای متوسط است، شاخص هایی نظیر سن و درامد خانواده بر شکاف نسلی دانشجویان موثر است و شاخص هایی نظیر جنسیت، تحصیلات والدین و وضعیت شغلی پدر بر شکاف نسلی دانشجویان موثر نبوده است.


واژگان کلیدی: شکاف نسل ، دانشجویان، تحصیلات والدین، وضعیت شغلی پدر.